Hoewel er op deze dag, overeenkomstig de verwachting, hard gewerkt zou worden, valt er voor de notulist aanvankelijk weinig te schrijven, want de synode vergadert tot het middaguur in commissies.
Om 14:30 uur komen ze weer plenair bijeen voor zitting nr.4.

Er is een verjaardagslied, bloemen en gelukwensen voor Th. Clemens voor zijn verjaardag. Zijn dag begon hij kort na middernacht in het Uniteitshuis, om daar na het totale uitvallen van de stroomvoorziening op de electricien te wachten. Een paar nachtbrakers van de synode waren hem gevolgd en hadden daar al twee liederen voor hem gezongen.

Het bestuur leest een bericht voor van Henning Schlimm: Juist op die dag komen de bisschoppen van de Zuid-Afrikaanse Provincie bijeen; zij groeten de synode en bidden voor haar.

Br. V. Schulz brengt nu het verslag van de Theologische Commissie uit. De beloofde folder over het Avondmaal kan helaas nog niet worden overgelegd, maar is voor 90% klaar. De rapporteur spreekt de wens uit, dat de Theologische Commissie voortaan wat betreft theologische richtingen en culturele achtergronden beter moge worden samengesteld.
Vervolgens geeft hij zijn ervaringen uit Letland weer, waarvoor hij als bisschop verantwoordelijk is. Er hebben consultaties plaatsgehad met het doel, het werk nu een structuur te geven. De betrekkingen tot de Broedergemeente worden als heel belangrijk beschouwd, de groepen zien zichzelf als beweging van de Broedergemeente binnen de lutherse kerk, De Christian-David-school is volgens de bisschop een geval op zichzelf, zij beschouwt zich als communiteit die uit verschillende impulsen leeft. De Hernhutter spiritualiteit dient daar nog versterkt te worden. De school heeft een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Tenslotte meldt V. Schulz nog dat de groep rond de gebedsruimte in Ringi van plan is, een kerkelijke gemeente te worden.

Nu is ook het ogenblik aangebroken voor een kort interview met Gundars Ceipe uit Letland. Zijn visie voor de Broedergemeente in Letland beschrijft hij als zout in de grote pot van de lutherse kerk. Ze heeft gezag en kan een plek zijn waar ideeën ontwikkeld worden.
Vervolgens worden in sneltreinvaart rapporten uit de commissies behandeld. De commissies voor liturgische vragen (Duitsland en Nederland) worden bedankt, er wordt hun gevraagd door te werken. Er wordt besloten tot goedkeuring van het statuut (Huishoudelijk Reglement) voor de gemeente Noord-Holland. Een „Woord tegen haat ...“ gaat voor enkele verbeteringen terug naar de commissie. Een voorstel inzake vluchtelingenwerk, dat onder andere beoogt de post van 15% voor vluchtelingenwerk, onafhankelijk van de persoon die er mee belast wordt, tot de volgende synode voort te zetten, moet ook nog verder bewerkt worden. Bovendien worden op voorstel van Commissie III (financiën en vermogenszaken) de directie en de Financiële Commissie gedechargeerd. Het slotwoord vermaant hen nog eens erop te letten dat materiële zaken geen zelfstandig bestaan mogen gaan leiden! Nu gaat het verder in de commissies.
De avondzitting zal niet om 21.00 uur zijn afgelopen!
Namens de Evangelische Kerk van de Boheemse Broeders in Tsjechië brengt aan het begin van de 15e zitting Br. Daniel Matějka de groeten over. Hij deelt mee dat zijn kerk zich momenteel intensief met het onderwerp migranten bezighoudt. Delen van de Tsjechische samenleving hebben daar problemen mee. Tegen de centrale vestiging van de diakonie in Praag is door extremisten een aanslag gepleegd, omdat de diakonie zich tot „haat-vrije zone“ verklaard had.

Damaris Enkelmann, jeugdgedelegeerde, komt aan de microfoon en brengt een groet uit van de jeugd in de vorm van een geluidsfilm. De jeugdconsulenten Ivonne Stam en Deborah de Graay verduidelijken aan de hand van een korte presentatie het jeugdwerk in de provincie en hun persoonlijke kijk daarop.
Intussen is er weer een stemming uitgeteld: br. Welschen en br. Schmorrde zijn voor een volgende ambtstermijn in het Provinciaal Bestuur verkozen en zr. Anita Erbe-Tolls is voor de resterende twee jaar in de financiële commissie verkozen. Er worden nu drie besluiten met betrekking tot de kerkorde genomen, en een, dat er voor zorgt dat toekomstige synodes een duurzamer verloop hebben.
Nu waagt de synode zich aan een heet hangijzer: het nieuwe systeem van de uniteits-contributie, dus de bijdrage van de gemeenten voor gemeenschappelijke taken, inclusief de predikantstraktementen. De commissie heeft in het eerste voorstel aanzienlijke veranderingen ingebracht. Daarover wordt vooreerst alleen gedebatteerd.
Deze dag wordt afgesloten met drie eveneens belangrijke onderwerpen, die evenwel niet zoveel tijd in beslag nemen: leken in de dienst der verkondiging, duurzame mobiliteit en een brief die de landen, waar gemeenten van de EFBU gevestigd zijn, oproept, zich te verzetten tegen speculaties inzake levensmiddelen. Deze brief wordt mu ook aan de Uniteitssynode gestuurd. Het is 21.55 uur.