Na de bijbelstudie over 2 Kor.9: 6-11 (blijmoedig geven) is om 9:45 de 8e vergadering begonnen.
Mevrouw Abram begroet de synode namens de EKD (Protestantse Kerk in Duitsland) in Hannover. De Broedergemeente is een geassocieerd lid van de EKD. Afwijkend van haar manuscript vertelt zij in eerste instantie waarom zij de contactpersoon voor de Broedergemeente is. Dat is op een leuke manier ontstaan. Zij heeft samen met br. Schmorrde (jurist van het Provinciaal Bestuur) gevechten geleverd over auteursrechten. Zij geeft een blik in de keuken van een kerkjurist en maakt reclame voor de feestelijkheden rondom het 500e reformatiejubileum: “Laat u ook zien!”.

 

Om br. Chr. Reichel verslag te laten doen van de intersynodale werkgroep voor Gerechtigheid, Vrede en de Heelheid van de Schepping moet de synode hem het recht van spreken geven. Hij is een medewerker en geen lid van de synode. Hij legt uit, dat het om de kern van de christelijke opdracht in de wereld gaat en niet om een respectabele zaak, waar we ook nog aan moeten denken. Hij benoemt ook het belangrijke oecumenisch aspect: “gemeenschappelijk onderweg zijn”. In de toespraak wordt gewaarschuwd voor het gevaar om geloof en doen tegenover elkaar te zetten. Beide zijn echter een vrucht uit dezelfde wijnrank.
Uiteindelijk introduceert br. Reichel voorstel 4 (verbod op speculatie met voedingsmiddelen) en legt de samenhang uit. De Broedergemeente moet positie innemen, ook als zij niet actief bij deze zaken is betrokken, maar zij is gedwongen een onderdeel van het systeem.

In de tweede ochtendzitting (de 9e) introduceert zr. A. Theile (werkgroep geestelijke dienst) de voorstellen 6 (werken met vluchtelingen) en 5 (Sponsoring logiesplaatsen tijdens retraites en weekenden van de ECP). Toen de synode twee jaar geleden besloot om meer te doen met vluchtelingen, was dat een trend. Ondertussen moet je tegen de stroom opboksen. In de toespraak wordt o.a. geëist om het vluchtelingenwerk uitdrukkelijk onder het aspekt christelijke zending te brengen.
Br. Mihan (werkgroep geestelijke dienst) vertelt van een voorval, waar in het kader van praktische dienst op de godsakker in Neugnadenfeld, drie Syrische moslims aan het graf van een christelijke weldoenster baden. Wat is er nog meer aan zending nodig? Hij roept de Broedergemeente op een nieuw “taakgebied vluchtelingenwerk” in te richten. De opmerking, dat ondersteuning met betrekking to de financiering moeten worden onderbouwd, antwoord zr. Carstens, dat er meer doelgerichte giften uit o.a. de USA beschikbaar zijn, dan wat er aangevraagd wordt.

Voorstel 7(duurzame synode) en 8 (duurzame mobiliteit) worden ingebracht. Tenslotte komt het verslag van het Provinciaal Bestuur, afdeling II (Zwitserland, Albanië, Zending, wereldwijde uniteit) aan de beurt. Br. Hertzsch gaat ook over de scholen en  Public Relations en stelt aan de synode twee nieuwe medewerkers voor: Bettina Nasgowitz (projecten HMH) en Linda Hiller (Fundraising). Zij zijn beiden als gasten aanwezig. De ochtend wordt afgesloten met een aangrijpend maar kort interview met br. Mike Boije (sociëteit Göteborg).

In de middagzitting (10e) worden eerst de voorstellen 10 (Brief Uniteitssynode bij de financiering van het werk op Star Mountain) en voorstel 25 (Brief uniteitssynode bij de financiering van het werk van het uniteitsarchief) geherintroduceerd. De aanleiding is de komende uniteitssynode op Jamaica in augustus. Voor de uniteitssynode ligt er een voortel om de wereldwijde ondersteuning voor beide uniteitswerken naar beneden bij te stellen. Het is gunstig, dat één van de synodeleden (br. J. Bøytler uit Christiansfeld) tegelijk de  zakelijke leider is van de Uniteit. Hij kan de achtergronden hierover verklaren.
In de toespraak wordt onderschreven, dat het natuurlijk ook om het geld gaat. Belangrijker nog is dat de Broedergemeente voor de uniteitswerken gezamenlijk de verantwoording draagt.
Br. Bøytler geeft ook nog de belangrijkste informatie over de uniteitssynode en licht de zwaartepunten toe:

  • de rol van de bisschop
  • Uniteits-jongerenwerk
  • partnerschappen tussen gelijke geslachten (hierbij is de kritiek gericht op de besluiten in de USA en niet op die in Europa)
  • de moeilijke situatie tussen de Moravian Church Foundation en de EBG Suriname (Kersten & Co.)
  • conflicten in Alaska, Honduras en Costa Rica.

Uiteindelijk krijgt de synode van zr. H.-R. Weber (financiën)  de gewenste detaillering van de 1,3 miljoen uitgaven voor administratieve kosten. Kort en duidelijk op één pagina. De rest van de middag wordt gewerkt in commissies.

PB Ausschuss 6  

Om 19.30 begint de 11e vergadering. Br. Schmorrde en br. Welschen stellen zich als kandidaten voor het Provinciaal Bestuur voor. Beiden zijn op dit moment in functie en zijn bereid om zich herverkiesbaar te stellen. Er zijn geen tegenkandidaten. Beiden refereren aan de goede teamspirit in het PB. Br. Schmorrde ziet zijn werk als medewerker in de wijngaard van de Heer. Hij is vooral blij met zijn verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk. Br. Welschen ziet kansen vanwege de relatiev korte afstanden tussen de Nederlandse gemeenten. Hij heeft als doel, dat de Nederlandse gemeenten nog meer samen doen.
Aansluitend komt het verslag van afdeling Iv (de regio's Duitsland, Estland, Dagteksten en diakonie) aan de beurt. Zr. Carstens rapporteert dat de vacatures geen financiële reden hebben, maar zijn ontstaan uit het gebrek van competente mensen. In aanvullingen op haar schriftelijk verslag noemt zij de “Losungen für Junge Leute”. Zij ziet verdere mogelijkheden voor dit product. Niet zolang geleden is er weer voortgang gekomen in de publicaties van resultaten uit de werkgroep “Broedergemeente in de DDR”. De opdracht voor deze werkgroep is uitgevoerd, maar heeft nog behoefte aan een review. In de verslaglegging werd uitdrukkelijk spijt betuigd, dat het werk in de diaspora van Herrnhut moest worden stop gezet. De synodalen willen het fijne weten over de verhouding tussen het Provinciaal Bestuur en de broeders en zusters uit Estland. Een brief hierover kunnen geïnteresseerden bij zr. Carstens inzien.
Dan leidt br. Th. Clemens voorstel 12 ( Rüstzeitenheim Sonnenschein) in. Hij refereert aan de vele langjarige, intensieve, goede belevenissen van veel mensen en bevestigd de hoop van 158 ondertekenaars, dat er een toekomst voor het huis komt. Br. Schmorrde vertelt dat, hoewel hij veel sympathie heeft voor het voorstel, dit alleen mogelijk is met veel inspanning – tot 1 miljoen euro. DeECP kan dat niet samen met de het behoud van het huis in Herrnhut (KOMENSKY) uitvoeren.
In een kort interview stelt Dena Fortuzi de gemeenten in Albanië voor. Het verslag van zr. E. Frank over de Unity Women‘s Consultation (UWC)  is zeer kleurrijk. Deze werd gehouden in februari in Paramaribo. De vergadering werd met maar een kwartier vertraging gesloten.