Het Conciliair Proces

csm DSC 0787 c0cce8761dIn 1934 deed de theoloog Dietrich Bonhoeffer het volgende voorstel: de kerken zouden met het oog op de komende turbulente tijden in Europa een vredesconcilie bijeen moeten roepen. Dit kon toen echter geen doorgang vinden. 

In 1983, tijdens de Vergadering van de Wereldraad van Kerken, werd dit idee van een wereldwijde Concilie voor de Vrede opnieuw naar voren gebracht, met als resultaat de eerste Oecumenische Wereldconferentie van Kerken in Seoul, in 1990. Gerechtigheid, Vrede en Heelheid der Schepping werden de centrale thema’s, want de daarmee samenhangende problemen bleken bepalend voor de toekomst van onze aarde.

Een ding werd duidelijk: Het oplossen van deze problemen zou alleen via een voortdurend proces op lange termijn kunnen, waarbij niet alleen basisgroepen en netwerken betrokken zouden moeten zijn, maar ook instanties en speciale commissies.

Met de CHARTA OECUMENICA van 2001 hebben vele verschillende kerkgenootschappen in Europa zich verbonden aan een voortdurend oecumenisch proces van denken, uitwisseling van ideeën en handelen voor het welzijn van alle mensen en de gehele schepping. “Wij vragen God om bijstand van zijn Heilige Geest”.

De Evangelische Broedergemeente (EBG) – ook wel Hernhutters genoemd, is medeoprichter van de Wereldraad van Kerken en van de Raad van Kerken in Nederland. 

Van oudsher wordt de EBG gekenmerkt door haar zendingswerk en sociale betrokkenheid.In Paragraaf 10 van de Kerkorde van de EBG staat:  

Samen met de wereldwijde christelijke kerk roept de Broeder-Uniteit de mensheid de boodschap van Gods liefde toe; zij streeft ernaar de vrede in de wereld te bevorderen en tracht te bereiken wat het beste is voor alle mensen.”

En in het visiedocument van de EBG van 2012 staat:

Wij gaan voor gerechtigheid, vrede en de heelheid van de schepping. Wij leggen met woord en daad getuigenis af van onze hoop en nodigen uit tot het geloof.

Wat zegt de Bijbel hierover

Gerechtigheid, vrede en heelheid der schepping zijn zeer belangrijke en veel voorkomende thema’s in de Bijbel. Bij veel profeten is het streven naar gerechtigheid een centraal thema: “Maar laat het recht als water golven en gerechtigheid als een bestendige beek”(Amos 5, 24)

“Shalom” is de Bijbelse vredesgroet die alles omvat wat God met de hele mensheid en Zijn schepping voor ogen heeft. Gezondheid, welzijn en geborgenheid in God: een wereld waarin mensen in vrede met elkaar samenleven, met eerbied voor de schepping.

Vrede is alleen mogelijk als er gerechtigheid is. “En de vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn”(Jesaja 32, 17). Zonder rechtvaardige structuren kan de mens niet in vrede leven. Onrechtvaardige structuren zijn door de mens zelf ingesteld en vastgelegd, met name als het gaat om onze opvattingen over recht op eigendom, meer specifiek het recht op gebruik van grond- en bodem(schatten).

De Bijbelse opvatting over privé-eigendom is daarmee in tegenspraak: ”Want de hele aarde behoort mij toe, spreekt God de Heer” (Exodus 19:5: Psalm 50:12). “Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde.” (Matthéüs 6:19); “Jullie kunnen niet God dienen én de Mammon”(Matthéüs 6:24)

Jezus leefde vanuit liefde voor God en uit naastenliefde. (Matthéüs 22:36 e.v.). Jezus vraagt van ons om in onze geglobaliseerde wereld als zijn navolgers te leven. Hij vraagt ons duidelijk stelling te nemen en in ons persoonlijk geloof te laten zien dat wij ons verantwoordelijk voelen voor deze wereld.

Laat zien dat je betrokken bent

Alle kleine stapjes die wij als individuen nemen om te streven naar Gerechtigheid, Vrede en Heelheid der Schepping vormen een wezenlijk onderdeel van het proces. En hoe groter onze gezamenlijke betrokkenheid, des te groter de uitwerking zal zijn.

Door de wapenwedloop en de militaire conflicten wereldwijd worden wij uitgedaagd om ons in te zetten voor de vrede en politieke invloed uit te oefenen. De Broedergemeente weet op grond van haar eigen pijnlijke ervaring dat zij verplicht is zich in te zetten voor de vrede.

De huidige economische wereldorde veroorzaakt fundamentele problemen. Daarom zullen wij ook anders moeten gaan denken. Kapitaalvermeerdering zal van ondergeschikt belang moeten zijn. We zullen voorrang moeten geven aan bescherming van ons milieu en duurzaam gebruik van hulpbronnen die van levensbelang zijn. De groei van de economie in materiële zin zal geen doel op zich moeten zijn, maar zal de mensen wereldwijd ten goede moeten komen. 

Bovendien is het noodzakelijk om onrechtvaardige structuren die er de oorzaak van zijn dat mensen op de vlucht slaan uit te bannen en op te komen voor vluchtelingen en mensen- en arbeidsrechten. 

Daarvoor zouden wij ons ook kunnen laten leiden door de “Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens” (Verenigde Naties, 1948) en de tien “Uitgangspunten van de Oecumenische Wereldconferentie in Seoul in 1990”.

Uitnodiging 

csm konzproz koe 9a512de20cIn 1991 heeft de Synode van de Broeder-Uniteit besloten dat er ieder jaar binnen de Broedergemeente een conferentie voor het Conciliair Proces zal plaatsvinden. Deze conferenties worden steeds in het laatste weekend van oktober gehouden.

Afgevaardigden van de gemeentes en andere deelnemers wisselen ervaringen uit en nemen de resultaten en suggesties van de conferentie mee terug naar hun eigen gemeentes en het dagelijks leven. 

Deelname aan de conferentie mag niet van de kosten afhangen. Daarom worden vooral jongeren uitgenodigd om zich aan te melden, voor hen is er namelijk een speciaal fonds. 

Meer informatie (ook in het Nederlands) kunt u vragen
via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afbeeldingen: Evangelische Broedegemeente, Erdmann Carstens