Maak ons levend, dan zullen wij uw naam aanroepen. Ps. 80:1 9 (NBG)

Onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft
vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het
evangelie. 2 Tim. 1 :10

Met de dagteksten van de Tweede Paasdag groeten wij u uit Zeist.
Het is de meest belangrijke tijd van het jaar voor een christen en voor de
gemeente van Christus.

Wij gedenken de daad van God, die het lijden en sterven van mensen
op zich neemt in Jezus Christus en tegelijkertijd de dood
overwint en een nieuw en onvergankelijk leven doet oplichten.

De dood en het lijden van mensen is alom tegenwoordig: oorlog in Syrië,
Irak, Nigeria, Soedan … te veel om op te noemen. Vluchtende mensen,
die onder vreselijke omstandigheden in vluchtelingenkampen leven of
de gevaarlijke weg naar Europa op zich nemen. Maar ook bij ons: wij
hebben de indruk, dat steeds meer mensen de diagnose kanker te horen
krij gen. Mensen, die voor ons gevoel nog vrij jong zijn, ook mensen van
onze eigen leeftijd.

God heeft de dood overwonnen? Hoezo! Er is toch zoveel dood om ons
heen. Maar er is een nieuw leven, een leven, dat door de dood niet teniet
gedaan kan worden. De dood van Jezus is niet het einde. De discipelen
ontmoeten hun Heer na de opstanding. Voor hen heeft God een nieuw
leven doen oplichten, dat sterker is als de dood - een onvergankelijk leven.

Met de opstanding van Jezus is een weg begonnen, waar ook wij vandaag
nog op kunnen gaan: een weg van hoop, van geloof en van liefde.
Wij horen het verhaal van Jezus - dat Hij mensen heeft opgericht, dat Hij
liefde heeft verkondigd en dat Hij door de dood heen naar het leven is gegaan.
Hij wil ook ons levend maken, waar wij terneergedrukt zijn door de
boodschap van de dood om ons heen.
Dan kunnen wij elkaar bijstaan in dagen van dood en lijden. Dan
kunnen wij elkaar oprichten, waar wij terneergedrukt zijn. Dan kunnen
wij als christenen en kerk opstaan tegen de dood, protest aantekenen,
tegen de machten van de dood.

De Heer is opgestaan. Laten wij dan ook opstaan en elkaar bijstaan.