Oproep tot voorbede voor de klimaatconferentie van de VN van 30 nov. tot 11 dec. 2015 in Parijs en voor de pelgrimage naar Parijs

De werkgroep voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping in de Europees-Continentale Kerkprovincie van de Evangelische Broedergemeente heeft een brief aan de gemeenten doen uitgaan, die wij hier publiceren:

Waarde zusters en broeders,
zoals bekend, zal er van 30 november tot 11 december a.s. in Parijs de VN klimaatconferentie plaatsvinden. Deze conferentie heeft een cruciale betekenis voor onze globale toekomst. Als het niet lukt om een duidelijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te besluiten, zal het doel van een max. opwarming van het klimaat met 2°C niet meer bereikt kunnen worden. De gevolgen daarvan voor de schepping, de bevolking van de arme landen en voor de vrede in de wereld zouden onafzienbaar zijn.
Sinds september van dit jaar zijn christenen op een pelgrimage vanuit verschillende Europese landen naar Parijs. Een groot aantal kerken en kerkelijke organisaties ondersteunen deze weg. Dit is bedoeld als een teken dat wij als christenen de politici aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de schepping en voor de toekomstige generaties, en dat wij zelf als christenen en kerken verantwoordelijkheid voor de schepping op ons nehmen. Door de aanslagen van Parijs op 13 november jl. zal het niet mogelijk zijn om de geplande demonstraties in Parijs door te laten gaan en daardoor aan de hoop op een duurzame overeenkomst uiting te geven.

Maar wij kunnen in onze kerkdiensten en bijeenkomsten de conferentie in de voorbede begeleiden.

Wij ondersteunen der verklaring van de Raad van Kerken in Nederland:
„De kerken in Nederland verklaren zich, in navolging van het evangelie van Jezus Christus, solidair met de meest kwetsbaren op deze wereld. Zij moedigen hun eigen leden aan tot gedrag dat leidt tot duurzame ontwikkeling. Ze roepen overheden op zich tot het uiterste in te spannen en de noodzakelijke maatregelen te nemen om klimaatverandering te beperken. Ook vragen de kerken iedereen van goede wil om samen te werken aan een eerlijke economie die in dienst staat van het goede leven van mensen en van heel de schepping.
Concreet vragen wij om:

  1. Te werken aan een internationaal bindend klimaatakkoord met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot beneden de 2 graden Celsius. Dit akkoord dient heldere en bindende afspraken over doelen en verantwoordelijkheden van alle partijen te bevatten, inclusief een controle systeem, waarbij de voortgang van de uitvoering van de maatregelen met regelmaat gerapporteerd wordt.
    Als kerken leveren we daaraan een bijdrage door op diverse niveaus binnen de kerken en in samenspraak met mensen buiten de kerk bezinning te stimuleren, onder meer in het kader van een ‘pelgrimage van gerechtigheid en vrede’, die de betrokkenheid op de schepping onderbouwen en oproepen tot een duurzame levensstijl.
  2. In te zetten op duurzame economische ontwikkeling, die koolstofarm is en waarbij ieder telt (de behoeften en rechten van wie en wat kwetsbaar is, moeten steeds meetellen). Als kerken in Nederland spannen we ons daarom ook in voor zover het in ons vermogen ligt daaraan bij te dragen met een levensstijl die rekening houdt met elementen van duurzaamheid. Kerkelijke gemeenten verklaren zich steeds vaker tot ‘groene gemeenten’.
  3. Te werken aan het klimaatbestendiger maken van landen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, met een ambitieuze inzet van de meest welvarende landen met de grootste (historische) uitstoot van broeikasgassen.“

Wij wensen jullie Gods zegen voor de komende tijd van Advent, waarin wij opnieuw met elkaar van onze toekomstverwachting zullen zingen, spreken en bidden,
en groeten u hartelijk
uit naam van de werkgroep

Christoph Reichel