De Evangelische Broedergemeente in Nederland inclusief alle onderdelen daarvan is via een groepsbeschikking als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst erkend, zodat uw giften, onder voorwaarden, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Naam en algemene gegevens

Naam ANBI Evangelische Broedergemeente in Nederland
Telefoonnummer 030 8500136 (ma.t/m do. kantooruren)
RSIN / Fiscaalnummer 804875728
Handelsregister (KvK) 30265624
Website www.ebg.nl
Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bezoek en postadres Zusterplein 20
Postcode en plaats 3703 CB Zeist

Doelstelling / Visie

De Evangelische Broedergemeente is in Nederland (EBGN) gevestigd sinds 1746. Zij telt op dit moment 7 gemeenten met ca. 10.000 leden. De EBGN is kerordelijk deel van de Europees-Continentale Kerkprovincie van de Evangelische Broeder-Uniteit (Moravian Church). Het bestuur van deze kerkprovincie is gevestigd in Herrnhut (D), Bad Boll (D) en Zeist (NL). Het bestuur van het kerkgenootschap en de afzonderlijke gemeenten is geregeld in de “Kerkorde van de Europees-Continentale Broeder-Uniteit”. Een digitaal exemplaar kunt u hier downloaden.

De Evangelische Broedergemeente in Nederland is aangesloten bij het CIO en beschickt over een ANBI-groepsbeschikking (volgnummer 108). Dat wil zeggen dat mensen hun giften en schenkingen mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat de Evangelische Broedergemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal zaken openbaar zijn.

De doelstelling van de Evangelische Broedergemeente wordt in de kerkorde als volgt verwoord:

§ 1  De Heer Jezus Christus roept zijn Kerk in het aanzijn,
opdat zij Hem op aarde zal dienen totdat Hij komt.
Daarom is de Broeder-Uniteit zich ervan bewust,
in het geloof ertoe geroepen te zijn de mensen te dienen
door de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus.
Zij erkent dat deze roeping de bron van haar bestaan is
en de bezieling voor haar dienst.
Evenals de bron is het oogmerk en einddoel
van haar bestaan gegrond op de wil van haar Heer.

§ 51  Wij erkennen dat het de wil van de Heer is
om ieder mens persoonlijk te bereiken en te roepen
door zijn Geest en dat het formele lidmaatschap in een gemeente
voor niemand de plaats kan innemen van de persoonlijke ontmoeting
met de Heiland en ook niemand ontslaat van de verplichting
tot de persoonlijke beslissing om Hem aan te nemen.
Uit de Schrift leren wij echter dat het God heeft behaagd
de kerk te maken tot de plaats waar Gods gemeenschap
met de mens werkelijkheid wordt.
Een levende gemeente is de duidelijkste getuige voor haar Heer in de wereld.

In 2012 heeft de synode van de Europees-Continentale Broeder-Uniteit de visie op het kerkelijk werk in een visiedocument vastgesteld. U vindt dit document op de site van de Evangelische Broedergemeente in Nederland. (visie)

Gemeenten

Op deze website is meer informatie te vinden over de Evangelische Broedergemeente in Nederland en de aangesloten gemeenten. Hieronder vind u een lijst vanwaar u bij de ANBI gegevens van de afzonderlijke gemeenten kunt komen.

Bestuur en bestuurssamenstelling

De Synode is het hoogste orgaan van de kerkprovincie en komt om de 2 jaar bij elkaar. Het bestaat uit gekozen, ambtshalve en benoemde leden. Elke gemeente is door gekozen leden vertegenwoordigd. De werkwijze van de synode wordt beschreven in de §§ 1416 – 1421 van de Kerkorde beschreven.

Het bestuur van de Europees-Continentale Kerkprovincie van de Broedergemeente wordt gevormd door het “Provinciaal Bestuur”. Het vertegenwoordigd de Kerkprovincie tegenover derden. Het bestaat uit minimaal 3, op dit moment vijf leden, die elk met een ambtstermijn van 6 jaar door de synode gekozen worden. De verkiezing en de werkwijze van het Provinciaal Bestuur worden in de §§ 1436 – 1439 van de Kerkorde beschreven.

De Evangelische Broedergemeente in Nederland als een regio binnen de ECP heeft daaarnaast in de Centrale Raad van de Evangelische Broedergemeente in Nederland een overleg-, advies en besluitorgaan. Hier worden bindende afspraken tussen de Nederlandse gemeenten van de ECP gemaakt. De Centrale Raad heeft een bestuur (Moderamen), dat uit 3 gekozen leden bestaat en één lid van het Provinciaal Bestuur zonder stemrecht. De statuten van de Centrale Raad kunt u hier vinden.

Beleidsplan

In het jaar 2017 heeft de Centrale Raad van de Evangelische Broedergemeente eraan gewerkt een nieuwe beleidsplan voor de jaren 2018 – 2020 uit te werken. Uiteindelijk is deze op 29 november 2017 door de Centrale Raad vastgesteld. In zijn vergadering van 16-19 januari 2018 heeft het Provinciaal Bestuur van de Europees-Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente aan dit beleidsplan zijn goedkeuring verleend. In verband met de beperkingen tijdens de pandemie kan pas nu aan een nieuwe beleidsplan worden gewerkt. Het wordt verwacht dat deze vóór 01 januari 2024 wordt vastgesteld en dan voor de periode 2024 - 2026 geldig zal zijn.

U kunt hier het beleidsplan 2018 – 2020 vinden.

Beloningsbeleid

De leden van het Provinciaal Bestuur zijn in loondienst bij de Europees-Continentale Provincie en worden – in overeenstemming met hun functie en het land van werkzaamheid betaald. De predikanten van de Evangelische Broedergemeente worden betaald volgens het salarisreglement van de Evangelische Broedergemeente in Nederland. (Download hier)

De beloning van andere medewerkers (op het kantoor van de ECP en in het jeugdwerk) volgt in grote lijnen de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland, waarbij het Provinciaal Bestuur het recht heeft salarisverhogingen niet of later dan in de PKN door te voeren.

Leden van de Synode, de Centrale Raad en het Moderamen van de Centrale Raad ontvangen geen vergoedding.

Toezicht

Het Provinciaal Bestuur houdt toezicht op de gemeenten. Daarbij hoort ook de goedkeuring van door hun ingediende jaarrekeningen en begrotingen. In Nederland wordt het PB in deze taak ondersteund door een financiële commissie, die jaarekeningen en begrotingen beoordeeld en een advies aan het PB uitbrengt. De financiële commissie Nederland begeleid de gemeenten ook in de verbetering van hun financiële administratie en hun financieel beleid. Een en ander is ook in het beheersreglement van de EBGN vastgelegd, dat u hier kunt downloaden.

Het Provinciaal Bestuur zelf brengt verslag van zijn handelen uit aan de synode en ontvangt van de synode decharge. De jaarrekening van de Europees-Continentale Kerkprovincie (inclusief de EBG Nederland) wordt door een accountant volgens het Duitse “Handelsgesetzbuch” gecontroleerd. Verder kiest de synode een intersynodale financiële commissie die tussen de synodevergaderingen toezicht houd op het financiële handelen van het Provinciaal Bestuur.

Activiteiten

De activiteiten van de Evangelische Broedergemeente in Nederland vinden voor het grootste gedeelte in de gemeenten plaats.

Landelijke activiteiten zijn:

  • De activiteiten van het jeugdwerk (te vinden via jeugdwerk.ebg.nl)
  • De werkzaamheden van het vormingswerk voor vrijwilligers
  • Vergaderingen van de Centrale Raad en de Commissies
  • en het Toekomstproject

Verder zijn er regelmatig bijeenkomsten voor de predikanten en de penningmeesters.

Verkorte Staat van Baten en Lasten

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de begrote en daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen over 2020, 2021, 2022 en de begrotingen voor 2020-2023.

ANBI Staat van Baten en Lasten EBGN 2022D 202307171706400200

De verwachte bestedingen(begroting) voor het komende jaar sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

Toelichting

Baten

De Europees-Continentale Kerkprovincie heeft een gezamenlijke rekening. De hier gepubliceerde cijfers zijn een uittreksel uit deze rekening en laat alleen de inkomsten en uitgaven zien, die betrekking hebben op het werk in Nederland. De gemeenten betalen een in overleg vastgestelde bijdrage aan de Centrale Kas. Uit deze inkomsten moeten de salarissen van de predikanten bekostigd worden. Het verschil tussen de afdrachten van de gemeenten en de salarissen van de predikanten wordt onder de baten als subsidie vanuit de ECP getoond. De andere opbrengsten uit kerkelijke activiteiten betreffen vooral de verkoop van het exclusieve dagtekstenboekje van de Evangelische Broedergemeente.

Lasten

De grootste post bij de lasten zijn de personeelskosten en als deel daarvan vooral de salarissen van de predikanten. De Evangelische Broedergemeente in Nederland bezit geen onroerend goed. 

Voorgenomen bestedingen

U kunt in de kolom “budget 2023” zien welke bestedingen verwacht worden. Dit ter vergelijking met de werkelijke bestedingen.

Controle 

Het Provinciaal Bestuur brengt verslag van zijn werkzaamheden uit aan de synodevergadering. Voor de controle van de financiële verrichtingen van het Provinciaal Bestuur kiest de Synode een intersynodale financiële commissie, die twee keer per jaar bij elkaar komt en berichten van het Provinciaal Bestuur ontvangt.